Jump to content

Hello from - Overseas


Recommended Posts

G'Day from Dublin,

I hunt all species of deer,bird and vermin in Ireland and have been hunting since 16 , I'm emigrating to NSW in the new year and hope to carry on hunting there ,I will search the Forums, but if anyone could point me in the right direction to get information on how to go about bringing my guns with me that would be great.

i currently have a Steyr .308

A Ruger 10/22

A browning Fusion 12 bore semi

Thanks

Bang

Link to comment
Share on other sites

G,day im from Scotland i mostly shoot the red fox and roe deer, looks a GREAT Site

Link to comment
Share on other sites

Welcome to the AusHunt website all new members.

AusHunt promotes safe, ethical and humane hunting practice in Australia which is reflected in our positive discussions and attitudes we have on this board. There are many experienced members and industry reps who are only too happy to answer your questions.

Just tell us a little about yourself by replying here to gain immediate full access.

Happy Hunting,

AusHunt Admin.

Good evening, a Canadians first trip down south to Australia who lives to hunt at home in alberta

Link to comment
Share on other sites

A different service which will allow men to obtain erectile dysfunction medication legitimately with no getting to go to their GP for just a prescription has long been introduced.

The newest support - a United kingdom first - is remaining released by Lloydspharmacy in partnership with sexual overall health professionals Dr Thom, The service offers online diagnosis of erectile challenges and also the subsequent dispensing of prescriptions by means of the net. The company is obtainable at www.genericviagra.name and at google.com.

"We hope this new assistance will give guys the self-confidence to work with the web for erectile dysfunction solutions, harmless from the awareness that they shall be obtaining authentic medications from the efficient supply," claimed Andy Murdock, pharmacy director of order generic #### in Lloydspharmacy.

"Many males flip on the online for erectile dysfunction treatment," he stated. "Unfortunately, most on line sources are unregulated and individuals danger getting fake medicines which have minor, if any, from the energetic ingredient.

"In some instances the medicines comprise dangerous substances which often can cause health problems," mentioned Murdock. "Moreover, some erectile dysfunction medications lessen blood pressure level so should they be dispensed to sufferers whose blood pressure is definitely very low it may be incredibly unsafe. Our company will get rid of this chance."

Link to comment
Share on other sites

Hosting seo

Wyszukujesz ³atwego i korzystnego wyjœcia, a¿eby wzmóc przychody prywatnej firmy? Posiadam wtedy dla Ciebie genialne rozwi¹zanie. Reklama. Spostrzegam, mia³o byæ niedrogo, jakkolwiek dostarczam Ci pewnoœæ, ¿e bêdzie. Naj³atwiejsz¹ i najbardziej wszechstronn¹, acz równolegle w najwy¿szym stopniu funkcjonaln¹ mod³¹ reklamy jest strona WWW. Teraz, jeœli Twojej jednosteki nie ma w Necie to mo¿esz zapomnieæ o gigantycznych zyskach. Ka¿dy szuka z pocz¹tku w sieci œwiatowej, wówczas w dalszym ci¹gu prawdopodobnie siêga po gazetê, lub pyta kolegów. Zajrzyjmy prawdzie w oczy, witryna internetowa jest w³aœciwie konieczne. O ile nie jesteœ fachowy w sytuacjach domen i Internetu nie zamartwiaj siê. Nasza firma zaistnia³a zatem wyj¹tkowo dla Ciebie. Oferujemy us³ugi z obrêbu hosting od pocz¹tku do koñca. Nasi fachowcy odpowiedz¹ na Twoje wszelakie zapytania i wspomog¹ dostroiæ najlepsz¹ propozycjê dla Ciebie. Dziêki nam mo¿esz podwy¿szyæ zyski swojej jednosteki przy de facto mizernym nak³adzie pieniê¿nym. Jak¿e? Z powodu us³ugi hosting. Zawodowy hosting jest tym czego wypatrujesz. Orzeknij na w³asnej skórze jak przy naszej pomocy powiêkszysz profity swojej jednostki.

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

Link to comment
Share on other sites

Hosting seo

Poszukujesz banalnego i lukratywnego sposobu, ¿eby podwy¿szyæ dochody prywatnej jednostki biznesowej? Mam wówczas dla Ciebie genialne wyjœcie. Marketing. Dostrzegam, mia³o byæ ekonomicznie, aliœci dostarczam Ci gwarancjê, i¿ bêdzie. Najprostsz¹ i w najwiêkszym stopniu powszechn¹, jednakowo¿ zarazem w najwiêkszym stopniu rezolutn¹ postaci¹ reklamy jest witryna. Aktualnie, o ile Twojej jednostki biznesowej nie ma w Necie to mo¿esz zapomnieæ o du¿ych dochodach. Ka¿dy poszukuje uprzednio w sieci ogólnoœwiatowej, dopiero póŸniej opcjonalnie siêga po gazetê, lub pyta przyjació³. Spójrzmy prawdzie w oczy, witryna internetowa jest w zasadzie potrzebna. Je¿eli nie jesteœ wprawiony w materiach domen i Netu nie obawiaj siê. Nasza firma zaistnia³a tym samym wyj¹tkowo dla Ciebie. Œwiadczymy us³ugi z zasiêgu hosting od startu do fina³u. Nasi zawodowcy odpowiedz¹ na Twoje wszelakie zapytania i pomog¹ dostosowaæ najlepsz¹ propozycjê dla Ciebie. Dziêki nam mo¿esz podnieœæ dochody swojej jednostki biznesowej przy naprawdê ma³ym nak³adzie pieniê¿nym. W jaki sposób? Przy u¿yciu us³ugi hosting. Kompetentny hosting jest tym czego wyszukujesz. Orzeknij na w³asnej skórze jak¿e przy naszej pomocy wzmo¿esz przychody swojej jednostki.

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share
×
×
  • Create New...