Jump to content

Hello from - Overseas


Recommended Posts

Hosting seo

Szukasz prostego i taniego wyjœcia, i¿by podwy¿szyæ dochody loklanej firmy? Posiadam wówczas dla Ciebie genialne rozwi¹zanie. Reklama. Czajê, mia³o byæ niedrogo, wszak dostarczam Ci pewnoœæ, ¿e tak bêdzie. Naj³atwiejsz¹ i najbardziej ca³oœciow¹, jednak naraz w najwy¿szym stopniu wydajn¹ mod³¹ reklamy jest strona. Teraz, jeœliby Twojej firmy nie ma w Necie to mo¿esz zapomnieæ o wielkich przychodach. Ka¿dy szuka najpierw w sieci, dopiero nastêpnie opcjonalnie siêga po og³oszenia w gazecie, lub podpytuje znajomych. Zajrzyjmy prawdzie w oczy, strona WWW jest w zasadzie niezbêdna. Jeœliby nie jesteœ otrzaskany w materiach domen i Netu nie martw siê. Nasza jednostka biznesowa wsta³a w zwi¹zku z tym specjalnie dla Ciebie. Zaœwiadczamy us³ugi z obszaru hosting od rozpoczêcia do mety. Nasi eksperci odpowiedz¹ na Twoje wszelakie spytania i pomog¹ dobraæ najlepsz¹ propozycjê dla Ciebie. Dziêki nam mo¿esz podwy¿szyæ przychody swojej jednosteki przy de facto mizernym nak³adzie finansowym. Jak¿e? Przez us³ugi hosting. Poznasz siê tutaj z pe³n¹ propozycj¹ na hosting i przyuwa¿ysz dane do kontaktu z nami. StwierdŸ w jaki sposób Sieæ zdo³a Ciê wspomóc.

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

Link to comment
Share on other sites

Hosting seo

Wyszukujesz bezproblemowego i taniego sposobu, i¿by podnieœæ przychody w³asnej jednostki biznesowej? Mam dlatego dla Ciebie b³yskotliwe rozwi¹zanie. Marketing. Spostrzegam, mia³o byæ ekonomicznie, jednak dajê Ci pewnoœæ, ¿e tak bêdzie. Najprostsz¹ i najbardziej ca³oœciow¹, jednak jednoczeœnie w najwiêkszym stopniu funkcjonaln¹ jakoœci¹ reklamy jest strona internetowa. W tej chwili, je¿eli Twojej firmy nie ma w Necie to mo¿esz zapomnieæ o znacznych profitach. Ka¿dy wyszukuje przede wszystkim w sieci ogólnoœwiatowej, dopiero nastêpnie potencjalnie siêga po og³oszenia w gazecie, b¹dŸ podpytuje znajomych. Zerknijmy prawdzie w oczy, witryna internetowa jest tak naprawdê potrzebna. Jeœli nie jesteœ bieg³y w sprawach domen i Internetu nie obawiaj siê. Nasza jednostka biznesowa wsta³a wiêc specjalnie dla Ciebie. Zaœwiadczamy us³ugi z zasiêgu hosting od pocz¹tku do samego koñca. Nasi profesjonaliœci odpowiedz¹ na Twoje wszystkie spytania i pomog¹ wybraæ najlepsz¹ propozycjê dla Ciebie. Dziêki nam mo¿esz zwiêkszyæ przychody swojej jednostki biznesowej przy tak naprawdê mizernym nak³adzie finansowym. Jakim sposobem? Przez wzgl¹d us³ugi hosting. Wykwalifikowany hosting jest tym czego poszukujesz. Orzeknij na w³asnej skórze jak przy naszej pomocy wzmo¿esz profity swojej jednostki biznesowej.

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

hosting seo

Link to comment
Share on other sites

Hey All

Currently in NZ but possibly coming over to WA later this year for a military posting. Originally from Carnarvon, WA, but majority of my hunting has been in NZ. Into deer, small game and game bird hunting. Keen to find out about licencing and import issues for WA to see if its worth bringing any firearms over.

As per my forum name i'm also into underwater hunting - can't wait to get back to the WA coast!

nzspearo

Link to comment
Share on other sites

Evening All,

I'm from Poole in dorset (Southern England)

I enjoy all shooting from calling foxes to driven pheasant days, shoot a lot of Pigeons and corvids over here.

I am just trying to see what you guys an gals get up to over their, My inlaws live in Emerald and keep asking me and missus to move there but i gotta say its probably the shooting thats keeping me here at the moment.

What sort of sport could i enjoy over there with you folks,

I shoot a 22 rim fire and 17HMR and a 223 Tikka all for rabbits and foxes mainly, i also love wing shooting and have a 28 Guage over and under ceaser guerini and Browning Maxus Auto for the duck shooting and a Miroku 38 sporter 12 O/U.

any information would be great

Cheers

Dale (Truckboy)

Link to comment
Share on other sites

Hello im Steven from Texas and I came to this forum to read the thread

http://www.aushunt.c...?showtopic=9648

with scarry stories

it was linked in this thread

http://www.4wdaction...45476&start=345

I edited to say that between the thread above and this one

http://advrider.com/forums/showthread.php?t=299862

you have some pretty crazy stuff happening in the AU.....I thought the USA had the line on the crazies haha

my brother has been to AU a couple of times I hope to get there one day and tour the vineyards and go digging for gems (fossicking)....maybe have soem weird experience as well haha

Edited by Someone
Link to comment
Share on other sites

Hello guys and girls,

My name is Hamish and I am from New Zealand. I am a keen hunter over here hunting deer, tahr and chamois is my game mostly in the Canterbury and West Coast regions.

I am moving over to Australia at the end of the year with my wife after we both finish uni to try and find some work (WA) so I am keen to get into the hunting scene over there. I would love the chance to hunt for a samba, axis, rusa or water buff at some stage but have no idea on the rules and regulations in Australia.

Anyway I will keep posting and hopefully gain some good info on hunting in Australia.

Cheers,

Hamish.

Link to comment
Share on other sites

Hello everyone.

I'm a hunter from Denmark in Scandinavia hoping to come down under and experience the Australian hunting culture.

I mostly hunt waterfowl from kayak, but I also enjoy more traditional hunting with both shotgun and rifle.

I’m looking forward to exploring this website.

Best regards

JMN

Link to comment
Share on other sites

Hey, all, checking in from Texas. I enjoy reading about hunting and gun owning all over the world so I thought this might be one of the places to check out what's going on in Oz. I hunt regularly (wild pigs) and I know Australia has a problem with them like we do in the states so I'll be interested on reading up on that.

Link to comment
Share on other sites

Hi folks,

I am a shooter from Manchester, UK, coming to Aus in February. Just thought I would check out the shooting opportunities see if I could find anywhere to shoot when I come over. I have 30 years experiance of air rifles, shotguns, rimfire, and centre fire rifles, I mainly shoot fox, rabbit, rats etc but I enjoy all shooting disciplines and quarry species.

I will be coming to Adelaide and Mount Gambia, if anyone is willing to take me out shooting, I will happily lamp, drive, pick up game whatever you need.

Cheers AL

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share
×
×
  • Create New...